Grupul și Laboratorul de Cercetare în

CHIMIE-FIZICA STRUCTURALĂ ȘI COMPUTAȚIONALĂ PENTRU NANOȘTIINTE ȘI QSAR (L-CF-SC-NQ)  

  

 

 Prezentări și Seminarii L-CF-SC-NQ     DESCHIDE AICI

Rezultate în 2014                                       DESCHIDE AICI

Prezentare L-CF-SC-NQ/2013:               DESCHIDE AICI

Rezultate în 2013:                                      DESCHIDE AICI

Rezultate în 2012:                                      DESCHIDE AICI

Rezultate în 2011:                                      DESCHIDE AICI

Rezultate în 2010:                                      DESCHIDE AICI

Comunicat: Mihai V. PUTZ: Cercetătorul Anului 2010!

 1. DISPOZIȚII GENERALE: TITULATURĂ, LOCAȚIE, ÎNSEMNE, ȘI MODIFICĂRI ULTERIOARE

1.1.  Titulatura unității de cercetare este: „Laboratorul de cercetare în Chimie-Fizică Structurală și Computațională pentru Nanoștiințe și QSAR [ Quantitative Structure-Activity Relationship(s)]”, denumire reprezentată în continuare prin acronimul (L-)CF-SC-NQ.

1.2.  Pentru comunicarea în limba engleză, denumirea este: „Laboratory of Computational and Structural Physical-Chemistry for Nanosciences and QSAR”, cu păstrarea acronimului „(L-)CF-SC-NQ”.

1.3.  L-CF-SC-NQ îşi are sediul în clădirea Facultății de Chimie, Biologie, Geografie (CBG), în cadrul Departamentului Biologie-Chimie, Sala și Biroul Laboratorului de Informatică (parter, lângă Laboratorul Didactic de Chimie- Fizică), pe Str. Pestalozzi 16, Timişoara, 300115, Jud. Timiş, România, cu aprobarea titularilor ce își desfășoară activitatea didactică și de cercetare în spațiile specificate.

1.4.  Sigla L-CF-SC-NQ este reprezentată de insigna originală:

Highslide JS

creată în spațiul fullerenelor icosaedrale largi de tipul C240. Structura a fost obținută computațional prin mecanismul gSW+2sBerge (transformare topologică generalizată de tip Stone-Wales la care se adaugă aplicarea teoremei Berge de transformare a spațiului de isomeri în el însuși, aici limitată la transformarea topologică implicând două legături chimice din structură, pe scurt G=2s(H)), completetând astfel (inovator) limitarea algoritmului Fowler-Manolopoulos de generare spiralată de inele penta-hexagonale în fullerenele și nanotuburile “clasice”; structura este original produsă și va apare în capitolul de carte “Generalized Stone-Wales Transformations for Fullerene Graphs Derived from Berge’s Switching Theorem” cu autorii Ottorino Ori, Mihai V. Putz, Ivan Gutman, și Peter Schwerdtfeger, în cadrul monografiei memoriale I. Gutman, B. Pokric, D. Vukicevic (Eds.), Ante Graovac – Life and Works, MATHEMATICAL CHEMISTRY MONOGRAPHS, No. 16, Publisher: University of Kragujevac and Faculty of Science Kragujevac, 2014, Hardcover, ISBN: 978-86-6009-021-0.

1.5.  Sigla CF-SC-NQ este element de identitate vizuală al Laboratorului şi trebuie să apară pe toate comunicările oficiale ale acestuia. Sigla laboratorului CF-SC-NQ este însemn propriu, diferit de cele ale Facultăţii CBG, și UVT, dar trebuie să le însoțească pe acestea; sigla se utilizează pe toate materialele (tipărite, în format electronic sau pe alt suport) promoţionale sau informative realizate în acest scop de oricare dintre membrii L-CF-SC-NQ; 

1.6.  Orice modificare a siglei va fi aprobată de Directorul Ştiinţific al L-CF-SC-NQ și comunicată Senatului UVT.

1.7.  Promovarea de tip “art-work” a titulaturii Laboratorului și respectiv a acronimului său (L-CF-SC-NQ) se poate face cu aprobarea Directorului Științific, fără necesitatea aprobărilor la nivel de Senat. 

1.8.  Diseminarea prin publicațiile și prezentările membrilor L-CF-SC-NQ realizate prin colaborarea și/sau cu sprijinul total sau parțial al Laboratorului vor conține, alături de alte eventuale afilieri, datele de identificare specifice L-CF-SC-NQ și anume:

Laboratory of Computational and Structural Physical-Chemistry for Nanosciences and QSAR

Department of Biology-Chemistry

West University of Timișoara

Pestalozzi Str. No. 16, RO-300115, Timişoara, Romania

Tel:+40-256-592638, Fax: +40-256-592620

E-mail:  (...)@cbg.uvt.ro, (...)@e-uvt.ro, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.  Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul UVT.

1.10. Modificări ulterioare ale prezentului Regulament se pot face, la propunerea Directorul Științific, cu unanimitatea Consiliului Științific al Laboratorului, și cu aprobarea Senatului UVT.

1.11. Dizolvarea L-CF-SC-NQ poate fi decisă de către Directorul Științific, cu unanimitatea Consiliului Științific al Laboratorului, și cu notificarea Senatului UVT. Directorul și membrii L-CF-SC-NQ vor stabili în conformitate cu prevederile Cartei şi a Regulamentelor UVT şi destinaţia dotărilor şi fondurilor rămase după lichidare; în schimb, lichidarea mijloacelor fixe şi mobile ale L-CF-SC-NQ se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

2. MISIUNE 

2.1.  L-CF-SC-NQ este o unitate de cercetare ştiinţifică avansată și independentă, fără personalitate juridică, în DOMENIUL FUNDAMENTAL: ȘTIINȚE NATURALE ȘI MATEMATICE, cu obiective de cercetare fundamentală, diseminare, educație, dezvoltare și de promovare instituțională la nivelul CHIMIEI MULTIDISCIPLINARE (incluzând nelimitativ disciplinele de chimie-fizică, chimie informatică, chimie matematică, chimie organică-fizică, chimie nano-anorganică, chimie-biologie, biochimie, biologie informatică, chimie farmaceutică, chimie medicală, ecotoxicologie, geochimie, QSAR, etc.) aplicată fenomenelor și proprietăților NANO-STRUCTURALE ale materiei, în stare izolată și în interacție reciprocă și cu mediul (QS[A-activity/P-property/T-toxicity]R), explicate și controlate de legile FIZICII, cu suport MATEMATIC și COMPUTAȚIONAL.

2.2.  Cercetarea învederată de L-CF-SC-NQ, este în acord cu Strategia de cercetare și creație universitară a Universității de Vest din Timișoara pentru 2012-2016 (HS14/12.12.2012) și cu Regulamentul cercetării științifice și creației universitare (Anexa 2 din HS17/20.02.2013), și apare din necesitățile de “rezolvare” a limitărilor de cunoaștere cu impact social și economic cu care se confruntă Omenirea în al doilea deceniu al secolului XXI, și anume, conform documentului strategic “Horizon 2020”, cu cele referitoare la:

 • - Problema: “ENERGIE SIGURĂ, ECOLOGICĂ ȘI EFICIENTĂ”;
 • - Problema: “TRANSPORTUL ECOLOGIC ȘI COMUNICAREA INTELIGENTĂ”
 • - Problema: “VIAȚĂ MAI LUNGĂ ȘI MAI SĂNĂTOASĂ;

2.3.  Astfel, L-CF-SC-NQ se angazeajă în contribuția la rezolvarea acestor probleme prin abordări de cercetare originală ce presupun re-poziționarea din perspectiva fundamentală a structurii materiei (fotoni, electroni, atomi, molecule, biomolecule) în interacție reciprocă, singura abordare care poate da un ‘salt’ și nu doar un “plus” de calitate în confortul vieții și al exploatării resurselor Naturii pentru un viitor sustenabil.

2.4.  Așadar, cercetarea din L-CF-SC-NQ se adresează fenomenelor fundamentale fizico-chimice cu impact bio-eco-farmaco- inclusiv tehno-logic, chiar exotice, adică “împinse la limita” lor de manifestare (și cunoaștere), astfel încât să se inducă noi fenomene controlate adaptiv și funcțional (în răspuns de feed-back de tip energy- and information harvesting), care să stea la baza a noi tehnologii de exploatare și reciclare integrată în polinomul CUNOAȘTERE UMANĂ – PRODUCȚIE / UTILITATE SOCIALĂ – ECONOMIA DE RESURSE – DESIGNUL INTERACȚIEI CU MEDIUL – ECHILIBRUL CU NATURA. 

La aceste misiuni legate de cunoașterea novatoare prin cercetare științifică fundamentală, se adaugă misiuni specifice de comunicare și formare profesională în domeniu, dar și de imagine instituțională, și anume:

2.5.  L-CF-SC-NQ este de asemenea chemat să închidă circuitul cunoaștere-diseminare/comunicare și prin organizarea de curricule de pregătire profesională avansată (post-universitare, la nivel de Master, Doctorat și post-doctorat), dar și pentru organizarea sau co-organizarea în parteneriat a unor sesiuni de work-shopuri, seminarii, conferințe și congrese, în funcție de cerințele, nevoile și posibilitățile de organizare ale acestor acte educaționale în cadrul Facultății CBG și UVT;

2.6.   L-CF-SC-NQ facilitează pregătirea studenților la ciclul de licență, master, doctorat dar și pentru post-doctoranzi și asigură cadrul financiar și material de colaborare cu aceștia precum și cu cercetătorii invitați și/sau în vizită de lucru (în regim invited researchers, respectiv  visiting researchers) în domeniul de cercetare al laboratorului (articolul 2.1), inclusiv cu participare internațională, personală sau în cadrul programelor Uniunii Europene (de tip Erasmus, Marie Curie sau altele asemenea) sau ale Guvernului României (prin bilaterale cu Germania, Italia, Franța, India, China, USA, etc.), etc.;

2.7.   Nu în ultimul rând, L-CF-SC-NQ este angajat în sporirea prestigiului Universității de Vest din Timișoara și al Domeniului CHIMIEI din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie, prin îmbogățirea constantă a portofoliului de publicații, diseminări și colaborări în cercetarea științifică afiliate și asociate cu UVT/CBG, cu relevanță și de impact internațional, contribuind semnificativ la efortul colectiv al “echipei UVT” de a OBȚINE ȘI APOI A MENȚINE CLASIFICĂRILE STRATEGICE pentru Universitatea de Vest din Timișoara:

 • - UVT în Top 500 Shanghai;
 • - UVT ca instituție de cercetare avansată și de educație în România (Clasificarea C);
 • - Clasificarea A în România pentru linia de CHIMIE din cadrul UVT;
 • - Sprijinirea Școlii Doctorale de CHIMIE de la UVT, prin coordonarea ritmică și cu finalizare de succes a tezelor de doctorat de calitate elaborate în cadrul Laboratorului.

 

3. PROGRAM-CADRU/STRATEGIE, DIRECȚII ȘI TEME DE CERCETARE

Conform MISIUNII de cercetare științifică enunțate pentru L-CF-SC-NQ, se identifică trei direcții mari de studiu strategic, ce vor fi abordate sistematic în următorul ciclu sabatic de cercetare și de finanțare la nivel național și al Uniunii Europene:

3.1.   Abordarea “bosonică” a materiei și a legăturii chimice în special, știut fiind că în acestă stare cuantică materia se poate condensa în spații restrânse dar cu acumulare de energie, la nivel nano-atomic; în mod fericit, la nivelul grupului s-a dezvoltat know-howul necesar pentru dezvoltarea acestei direcții de cercetare, prin studiile recente legate de modelarea legăturii chimice ca și condensat cuantic (pe baza modelului bosonării electronilor în legătura chimică, cu formarea de particule cuantice ale funcției de legătură chimică – numite BONDONI); la nivel teoretic acest model a fost și este curent aplicat nano-sistemeleor extinse de tip grafene, silicene, germanene, cu descrierea și predicția caracteristicilor de transfer de fază pentru defectele de tip topologic (Stone-Wales); la nivel experimental se învederează observarea fenomenelor prezise prin formarea de bondoni echivalenți printr-un ansamblu experimental unic (în fază de proiect) cu ajutorul opticii cuantice și a fotonicii integrate la nivel de micro-electronică, dar cu extensii posibile și la micro-nano-bio-sisteme (MNBS), considerate drept fenomene cheie pentru tehnologiile viitoare (KET: Key Enabling Technologies) ce includ calculatorul cuantic pe baze moleculare, electronica moleculară (molectronica), etc., economisind astfel considerabil din resursele ne-regenerabile sau greu regenerabile (minerale, Cu, Al, Au, Ag, etc.) ale Terrei in general, dar și ale Românei în special, precum și din costurile de exploatere respective; astfel, temele de cercetare aferente sunt:

 • - Teoria Bondonilor, ca particule cuantice ale funcției de undă moleculare
 • - Caracterizarea bondonică a tranzițiilor de fază în nanosisteme extinse (de tip grafenic și fullerenic) cu defecte topologice (rotații Stone-Wales)
 • - Identificarea spectrală a caracterului corpuscular (bondonic) al legăturii chimice

3.2.   Abordarea cuantică a reactivității chimice, vizează înțelegerea unitară, pe baze mecanic-cuantice, eventual cu implicarea fenomenologiei de tip bosonic-bondonic, în explicarea mecanismelor de reactivitate la nivel molecular, respectiv în agregarea atomilor-în-molecule și nanocomposite; astfel, principiile consacrate ale electronegativității și ale tăriei chimice, aflate la baza explicării egalizării potențialelor chimice ale subsistemelor (bazinelor cuantice atomice) în molecule (prin frontiere delimitate de anularea gradientului de densitate electronică în molecule, precum în ierarhia orbitală în atomi), dar și respectiv a reacțiilor chimice cu paradigma acizilor și bazelor tari și slabe, se reformează și se generalizează din perspectiva conceptelor combinate de electrofilicitate (legată de energia de activare) și putere chimică (legată de numărul maxim de electroni inter-schimbați într-o interacție chimică, intra- sau inter-moleculară); acest tip de studii crează un model fizico-matematic universal pentru tratarea “atomului chimic”, adică a atomului angajat în legatătura chimică și pregătit pentru reactivitate – interacție ulterioară; această abordare permite controlul cuantic al unor noi molecule proiectate cu proprietăți specifice de reactiviate și de răspuns specific (la anumiți atomi sau la alte molecule cu anumite zone moleculare “recunoscute”); astfel, efectele de „memorie” se combină în acestă direcție cu modelarea informației cuantice, a criptografiei cuantice, cu efectele bohmiene de interacție la distanță (legate de delocalizarea electronilor în poliene și polimeri, de exemplu); se ajunge astfel la un fel de “teleportare a informație chimice și a legăturii chimice în general”, fenomen comprensibil prin prisma mai sus numitului bondon- particula cuantică a legăturii chimice; impactul în economia și transportul informației cuantice, și deci și a energei inmagazinate, în diverse procese nano-și mezo-scopice este imediat, dar cu aplicabilitate la sisteme încă în studiu (fullerene, endo-fullerene, lichide ionice, sisteme compozite de tip anorganic-organic), etc.; în acest context, temele de cercetare aferente sunt:

 • - Electronegativitatea: conceptul modern în teoria funcționalei densitate; principiul de egalizare și de inegalitate al atomilor în moleculă; colorarea topologică cu electronegativitate a nanosistemelor extinse (hidrocarburi policiclice aromatice-PAH, grafene, silicene, etc.);
 • - Tăria chimică: companion al electronegativității; problema observabilității cuantice; cuantificarea principiului tăriei maxime, și în relație cu principiul acizilor și bazelor tari și slabe;
 • - Modelarea și standardizarea reacțiilor chimice cu principiile min-max (și de aromaticitate) ale electronegativității și tăriei chimice;
 • - Unificarea principiilor de reactivitate chimică: acţiunea chimică  și legătura chimică.

3.3.   Abordarea topologică și algebrică a interacției chimico-biologice și a toxicității: având ca obiectiv final proiectarea de noi medicamente cu acțiune specifică, din substanțe active sau farmacofori și substanțe generice sintetizate în urma unor proiecții topologice și computaționale, prezenta direcție dezvoltă modele și algoritmi pentru înțelegerea și controlul mecanismelor de interacției dintre ligand (substanța chimică, toxicantul, respectiv structura ”țintă” în sensul de structura învederată de a fi optimizată structural prin modul de interacție alosterică) cu receptorul (situsul biologic și organismal, la nivel celular, care poate fi o biomoleculă de tip enzimă, activator sau inhibitor metabolic); toxicitatea este astfel caracterizată prin tipul de mecanism de legare identificat, direcție în care grupul CF-SC-NQ a reușit în ultimi ani să propună algoritmi inovatori de corelare a interacției ligand-receptor, substrat-enzimă, prin reformularea problemei cantitative structură (chimică) activitate (biologică), QSAR; prin abordarea algebrică cu varianta Spectral-SAR, iar ultimativ cu considerarea semi-moleculelor, cu legăturile simple conjugate rupte potivit astfel încât să se formeze lanțuri moleculare cu ramuri primare sau/și secundare, mai adaptate legării de tip similar “cheie-în-broască”, conform principiului Fisherian al medicamentului; s-a facut astfel pasul esnțial în a aduce din virtual o moleculă considerată doar topo-computațional “descompusă” (de tip SMILES -Simplified Molecular-Input Line-Entry System) la nivelul “real” conceptual-de mecanism de interacție și de legare prin trasnducție lipo-celulară sub acestă formă fragmentară; unicitatea dar și noutatea acestei abordări deschide premise promițătoare pentru viitoare studii QSAR și 3D-QSAR, cu capacitate de predicție ridicată, pentru un design controlat al moleculei țintă, cu potențial toxicologic focusat (scazut, de exemplu pentru aditivi  alimentari sau în produse cosmetice, dar ridicat în compozițiile anti-HIV și pentru alte procese de apoptoză celulară în varii boli degenerative, de tip ateroschleroza, Alzheimer, etc.), contribuind astfel la așa numita medicină funcțională prin farmacotoxicologia și farmacodinamia propusă, conceptual-computațional dar și cu perspective de sinteză de laborator farmaceutic; pentru această direcție, temele de cercetare aferente sunt:

 • - Metoda Spectral-SAR: abordarea algebrică a corelațiilor statistice structură-activitate și structură-toxicitate;
 • - Principiile QSAR ale Organizației  pentru Co-operare și Dezvoltare Economică (OECD); modelarea legăturii ligand-receptor cu principiile QSAR; aplicații la molecule de interes ecotoxicologic (structuri alifatice, PAH, lichide ionice, etc.);
 • - Modelarea SMILES (Simplified Molecular-Input Line-Entry System) a legăturii ligand-receptor; problema virtual-real pentru molecula SMILES în transducția celulară a toxicanților;
 • - Indici topologici și grafuri moleculare: indici topologici cu potenţial cuantic (de tip Wiener, dar și echivalenți); formularea de noi indici și corelarea lor cu reactivitatea chimică și cu activitatea bio-ecotoxicologică

3.4.   Modificarea prezentului program cu direcțiile și temele de cercetare al L-CF-SC-NQ se poate face, odată cu schimbarea Strategiei și Regulamentului UVT pentru Cercetare și Creație Universitară, din necesități de actualitate strategică pentru cercetarea știițifică la nivel național și internațional, la solicitarea forurilor academice naționale și internaționale, a partenerilor de cercetare și a membrilor L-CF-SC-NQ, cu aprobarea Directorului Științific al L-CF-SC-NQ şi cu acordul majorităţii simple a Consiliului Ştiinţific, și prin comunicarea către Senatul UVT.

 

4. ORGANIZARE ȘI ORGANIGRAMĂ

4.1.   L-CF-SC-NQ poate avea în componenţă cadre didactice şi cercetători cu activitate ştiinţifică remarcabilă în domeniile CHIMIEI MULTIDISCIPLINARE (incluzând nelimitativ disciplinele de chimie fizică, chimie informatică, chimie matematică, chimie organică fizică, chimie nano-anorganică, chimie-biologie, biochimie, biologie informatică, chimie farmaceutică, chimie medicală, ecotoxicologie, geochimie, QSAR, etc.):

 • - din cadrul Facultății CBG,
 • - precum şi alte persoane din cadrul altor Facultăți ale UVT,
 • - precum și din ţară şi/sau străinătate

care satisfac criteriile de competență și performanță cerute în cadrul L-CF-SC-NQ şi care au aderat la programul de cercetare al L-CF-SC-NQ şi au solicitat calitatea de membru (printr-o cerere adresată Directorului Științific al L-CF-SC-NQ şi cu acordul majorităţii simple a Consiliului Ştiinţific); • - de asemenea, din laboratorul CF-SC-NQ pot face parte doctoranzi și post-doctoranzi în domeniile de cercetare ale CHIMIEI MULTIDISCIPLINARE,
 • - precum şi personal tehnico-administrativ,

cu aprobarea nominală din partea Directorului Științific al Laboratorului şi cu acordul majorităţii simple a Consiliului Ştiinţific, conform cu organigrama prezentată.

4.2.  Calitatea de membru activ al L-CF-SC-NQ se poate pierde:

4.2.1.      la cerere;

4.2.2.      prin neparticiparea la acţiunile L-CF-SC-NQ pe o perioadă mai mare de şase luni, prin decizia Directorului Științific și a majorității simple a Consiliului Ştiinţific;

4.2.3.      prin cheltuirea resurselor L-CF-SC-NQ contrar intereselor şi/sau strategiei de cercetare-comunicare a acestuia.

4.3.  Membrii L-CF-SC-NQ pot face parte și din alte colectivele de cercetare, pe baza principiului liberei asocieri în cercetarea științifică, respectiv din alte instituții de cercetare, vizând activitatea de cercetare în cadrul unor alte programe, contracte, granturi de cercetare. Totuși, derularea unui proiect independent de către o persoană sau un colectiv de cercetare sub identitatea sau cu participarea L-CF-SC-NQ atrage după sine următoarele obligaţii din partea inițiatorilor:

4.3.1.      se asigură contribuţii financiare și materiale către L-CF-SC-NQ, inclusiv la regia UVT, conform Regulamentului de Cercetare al UVT;

4.3.2.      se declară co-afilierea la L-CF-SC-NQ şi implicit la UVT pe toate produsele ştiinţifice (articole, cărţi) şi pe materialele de comunicare (slide-uri, materiale video şi audio, autocolante şi orice obiect promoţional produs în cadrul proiectului), cu specificarea elementelor de identitate vizuală asociate (sigle originale, respectiv adrese instituționale exacte).

4.4.  Organul de conducere al L-CF-SC-NQ este Consiliul Ştiinţific constituit din 3 membri ai Laboratorului şi condus de Directorul Științific, care face parte de drept din Consiliul Ştiinţific. Consiliul Ştiinţific şi Directorul L-CF-SC-NQ sunt alese de către cadrele didactice şi cercetătorii care intră în componenţa centrului, potrivit art. 4.1, odată la 4 ani în conformitate cu prezentul regulament, dar și cu regulamentele UVT în acest sens.

4.5.  L-CF-SC-NQ are un Secretar Ştiinţific care poate să nu facă parte din Consiliul Științific; acesta are rolul principal în a conlucra, alături de Directorul Științific, la creșterea impactului și diseminării cercetării propuse și realizate, dar și avizează raportul anual de activitate al Laboratorului, înaintea prezentării sale în plenul L-CF-SC-NQ, sau în alte foruri academice lărgite și publice (internet).

4.6.  Consiliul Ştiinţific al L-CF-SC-NQ se întruneşte periodic (cel puțin semestrial) în vederea analizării activităţii de cercetare realizate în conformitate cu strategia și obiectivele L-CF-SC-NQ dar şi pentru a decide asupra actiunilor imediate (participarea selectivă la call-urile pentru granturi de cercetare naționale și internaționale, colaborări, admiterea de noi membri, etc.). Anual, Consiliul întocmeşte un raport de activitate științifică ce va fi prezentat de Directorul Științific în plenul L-CF-SC-NQ, și la cererea conducerii Departamentului/Facultății/Senatului poate fi prezentat și în cadrul lărgit al Consiliului Facultății și sau al UVT. Raportul va fi făcut oricum public prin postarea pe o pagina de INTERNET special dedicată Laboratorului, pe platforma Facultății, a UVT, sau a Directorului Științific, de preferință și cu link la paginile Chimie/CBG/UVT. În prezent, realizările științifice și raportările L-CF-SC-NQ sunt prezentate și detaliate pe pagina Directorului Științific, la adresa: http://www.mvputz.iqstorm.ro/cercetare.php.

4.7.  Directorul Științific al L-CF-SC-NQ are ca sarcini principale:

4.7.1.      conducerea operativă a Laboratorului;

4.7.2.      urmărirea realizării activităţilor de cercetare conform strategiei de cercetare și misiunii asumate;

4.7.3.      gestiunea documentelor legate de mobilități, dezvoltare-logistică, publicare, promovarea rezultatelor, resurse umane, financiare, și materiale, în colaborare cu Departamentul Biologie-Chimie și cu Facultatea CBG precum și cu serviciile aferente (administrativ, tehnic și contabil) de la UVT.

4.7.4.      ocuparea eficientă și meritocratică a organigramei prezentate.

 Highslide JS

  

5. RESURSE FINANCIARE ȘI BAZA MATERIALĂ

5.1.  L-CF-SC-NQ funcţionează în regim de autonomie financiară, cu activități înregistrate distinct în cadrul contabilității UVT, cu buget obţinut prin autofinanţare.

5.2.  Resursele financiare ale L-CF-SC-NQ au la bază:

 • - fonduri alocate de UVT pentru activitatea de cercetare, conform regulamentelor UVT (din finanțarea de bază, suplimentară, sau complementară);
 • - fondul special de cercetare constituit la nivelul UVT;
 • - fonduri alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale, pentru finanţarea programelor provenite din programul naţional de cercetare ştiinţifică, prin atribuire ca fonduri nucleu sau în sistem competitiv, precum şi a unor teme de cercetare de interes naţional sub formă de granturi cu MEN (CNCS, CNDI); ANCS; Academia Română, etc. şi alte tipuri de fonduri de la bugetul de stat;
 • - contracte de cercetare în cadrul programelor finanţate de U.E., Banca Mondială, NATO, programe bilaterale etc.;
 • - contracte de cercetare şi de dezvoltare-inovare, respectiv transfer de know-how încheiate cu firme româneşti/străine sau cu administraţia locală/regională;
 • - fonduri atrase de la agenții economici;
 • - fonduri acordate de fundații sau provenind din alte surse private;
 • - fonduri constituite conform legii;
 • - fonduri rezultate de la cursurile postuniversitare de perfecţionare şi specializare (realizate prin L-CF-SC-NQ);
 • - fonduri rezultate din veniturile proprii CBG sau ale Departamentului de Biologie-Chimie, în limita posibilităților, de la ciclulurile post-universitare (Master, Doctorat) sau provenite din prestări servicii sub forma de cursuri la cerere, respectiv prin furnizarea de produse științifice (analize computaționale, prognoză fizico-chimică, design molecular și topologic, analiză de reactiviate, etc.);
 • - sponsorizări;
 • - donaţii de la persoane fizice sau juridice române sau străine, în bunuri sau bani, indiferent de monedă, în acord cu Regulamentele UVT și legislația în vigoare;
 • - alte surse financiare, în acord cu legislația în vigoare.

5.3.  Modul de utilizare a resurselor se aprobă la propunerea Directorului Științific al L-CF-SC-NQ, cu avizarea Consiliului ştiinţific şi de către conducerea UVT, cu respectarea dispoziţiilor legale.

5.4.  Veniturile, bunurile imobile şi mobile care vor fi dobândite în cadrul activităţilor L-CF-SC-NQ, desăşurate în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al UVT, care va fi dat implicit în folosinţă de drept L-CF-SC-NQ pentru realizarea obiectivelor sale.

5.5.  Accesul la resursele materiale şi umane ale L-CF-SC-NQ de către utilizatori externi poate fi condiţionat de plata unor taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului de Administraţie al UVT, la propunerea Consiliului ştiinţific al Laboratorului.

5.6.  Utilizarea resurselor financiare proprii se face în conformitate cu Regulamentele UVT și legislaţia în vigoare, în vederea:

 • - retribuirii salariale pentru angajaţii proprii (permanenţi şi/sau temporari) sau pentru cercetătorii asociaţi sau invitaţi (formatori, experţi IT), personal tehnic-administrativ și contabil, etc., pentru realizarea obiectivelor și a contractelor de cercetare asumate;
 • - dezvoltării infrastructurii proprii (echipamente, instalaţii, software, cărţi, abonamente, taxe de membru în societăți științifice, etc.);
 • - sprijinirii mobilităţii membrilor pentru participarea (inclusiv cu plata taxei de participare și a diurnei aferente) la conferinţe, şcoli de vară, seminarii, documentare, stagii de cercetare etc.
 • - atribuirii unor burse de cercetare (master, doctorat, post-doctorat) dar și premii de cercetare;
 • - suportării cheltuielilor pentru specialiştii invitaţi;
 • - editării şi publicării unor articole, reviste, cărţi, monografii de specialitate, alături de realizarea de obiecte, tipărituri și evenimente promoționale ale Laboratorului, etc.;
 • - organizării unor evenimente ştiinţifice (conferinţe, mese rotunde, workshop-uri etc.);
 • - desfăşurării altor activităţi conexe aprobate de Directorul Științific și de majoritatea simplă a Consiliului Științific, și în acord cu regulamentele UVT și prevederile legale în vigoare.

 

COMPONENȚA CURENTĂ (ȘI RECENTĂ) a L-CF-SC-NQ

(modificări ulterioare, cf. Art. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, și 4.5, vor fi anunțate pe site-ul Laboratorului, cf. Art. 4.6, și trecute în Raportul Anual de activitate științifică)

Directorul Științific & Președintele Consiliului Științific: 

Mihai V. PUTZ (MVP) – lider grup cercetare, membru permanent intern

 Highslide JS

 • - Universitatea de Vest din Timișoara
 • - Conferențiar universitar (din 2007), Dr. Habil. în Chimie (2013), Post-Doctorate în Chimie și Chimie-Fizică (Italia: 2001-2003 și Germania: 2004, 2010, 2011), Doctor în Chimie (2002), Studii avansate (echivalent Master) în Spectroscopie și materiale LASER (1999), Diplomat în Fizică (1997)

Membrii din Consiliul Științific: 

Ana-Maria PUTZ (n. LACRĂMĂ) – membru permanent extern

Highslide JS

 • - Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române
 • - Membru în Grantul UEFISCDI/TE16/2010-2013, Director de proiect MVP
 • - CS III, Doctor în Chimie (2007) prin colaborarea cu MVP, Master în Chimie (Chimia compușilor biologic activi, QSAR); Diplomat în Chimie-Biologie 

Corina DUDA-SEIMAN –membru permanent intern

Highslide JS

 • - Universitatea de Vest din Timișoara
 • - Membru în Grantul UEFISCDI/TE16/2010-2013, Director de proiect MVP
 • - Lector universitar, Doctor în Medicină (2012) prin colaborarea cu MVP, Doctor în Chimie, Diplomat în Farmacie, Master și Diplomat în Chimie

Secretarul Științific:

Ottorino ORI – membru permanent extern-internațional

 Highslide JS

 • - Actinium Research, Roma
 • - Editor Executiv la  FULLERENES, NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES (Taylor & Francis), Cercetător Senior în Nanomateriale (FIAT Industries, etc.), Post-doc în super-computere (Thinking Machines Co., Cambridge, US), Diplomat în Fizică (Universitatea din Parma)

Membri simpli:

Alexandra M. TUDORAN – membru doctorand

 Highslide JS

 • - Universitatea de Vest din Timișoara
 • - Doctorand în Chimie (din 2013) sub coordonarea MVP, Master în Chimie (2013) sub coordonarea MVP, Diplomat în Biologie

Nicoleta DUDAȘ (n. SUCEVEANU) – membru doctorand

 Highslide JS

 • - Universitatea de Vest din Timișoara
 • - Susține Teza de Doctorat în Chimie la UVT în toamna 2013 sub coordonarea MVP

Foști membri: 

Cosmin IONAȘCU – membru doctorand

 Highslide JS

 • - Universitatea de Vest din Timișoara
 • - Susține Doctoratul în Chimie la UVT în toamna 2013 prin colaborarea cu MVP
 • - A susținut Teza de Master în Chimie la UVT (2009) sub coordonarea MVP
 • - A susținut Teza de Licență în Chimie la UVT (2007) sub coordonarea MVP
 • - Membru în Grantul CNCSIS/AT54/2006-2007, Director de proiect MVP

Marius LAZEA – membru doctorand

 Highslide JS

 • - Universitatea de Vest din Timișoara
 • - A susținut Teza de Doctorat în Chimie la UVT (2011) prin colaborarea cu MVP
 • - Membru în Grantul UEFISCDI/TE16/2010-2013, Director de proiect MVP
 • - A susținut Teza de Master în Chimie la UVT (2009) sub coordonarea MVP